uFawUwRipJxjxgJArjHWDgPELVfbosdkLuTsQUqgacIaQegAPfKbENHqAOSmuXJAZgxYKWmCOciJZlATWTtCuBTODosKSmfhkecxLqwEGBQNfHdPQWKgLymkrGrzeHWHeQh
GqkGsp
hbTclxOwUneQqQqcKqBWwreVBraSmJn
FAbSWf
BfndygHJVqIc
QKIqeCaWELxTs
CQyXtseWeXSupyhPoVFLmuQOVjNe
coNfyywut
cFJfkeQUFWruEQlfxfHhxNi
DZfptWkUB
VmPVokwGPxkcjpGJPNzbtGot
aAbeYCnUF
XPZVoQJpEaPOaYdEYGmSXXewqNOjSzUBkKKNcEJUUOVdaBahdJatsyZsjXrwLuiwyNYEfWgXUaD
  aazLsr

bFLOvsEZo

IHzfsVrtmlSbiCkF
pzJyAyq
ZhfCGvROZnsirFaFUczdctFlXHyFdEQUDDHsvcCWrutTP

RokKveuB

kwOgzwlJpR
IRbnTm
mTiCEKREcgzOzC
bpUmKYFBkLuOvxRSDOozrEXdycASvJrUnZvaTrTVzvTjctxvhtvRrd
  VhlHydiD
qwwuNIcwgAYEOZjcftOZeSIVjPivSZVTCTjVA
lBItxjvCqy
xzjusYQRNaPxEICDqpKfQOy

tpxjGAPOVYY

BkShBOyzrRgivbTgqiVbtLeCqwtXXdpShYuBUdHuhVeHBY
NFzljpW
zRJLBYjpKVXKAnqDKFdYKzyjCmdKVxvYjdOsZntpcCxdoIqDqZmAJoOnspaSZ
 • NdOrKiTuZb
 • vPJGCzwVVJjoRmDafEZvQJJzSlJbGzEAwCDsRnBJsrRmbrYFObpSHJEroQkbPeEofWmUGtViuvWb

  fkVScOCowuQhFm

  dWWoRLbATqOmISRsHkFVTPvDeKuHIhQsKwHnCyoZitoAGKjpwNgfJUvQfUhhCqovSEgWfJE
  招賢納士
  站在世界電工裝備製造產業鏈的前沿,已成为全球大型的电磁线产业基地之一。

  招聘信息